ເຄື່ອງຄິດເລກພື້ນທີ່ແຂງ

Find surface area for:
a =
r =
Units:
 
Surface Area = 0
a = side length
r = radius
» Show Work
 
ເຄື່ອງຄິດເລກພື້ນທີ່ແຂງ