ເຄື່ອງຄິດໄລ່ cuboid ມຸມສາກ

Length = units  
Width = units  
Height = units
surface area = square units
space diagonal = units
volume = cubic units  
  significant figures:
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ cuboid ມຸມສາກ