ເຄື່ອງຄິດໄລ່ sine

x:  
    =
Sine (x):  
     
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ sine