ເຄື່ອງຄິດເລກ

x:  
    =  
Tangent (x):    
         
ເຄື່ອງຄິດເລກ