ເຄື່ອງຄິດໄລ່ cosperbolic cosine

Number :    
            
Hyperbolic Cosine :    
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ cosperbolic cosine