ປະລິມານຂອງ tetrahedron / ເຄື່ອງຄິດເລກຂອງພໍ່ແມ່

Enter the vertex P ,,
Enter the vertex Q ,,
Enter the vertex R ,,
Enter the vertex S ,,
 
Volume of Parellelepiped
Volume of Tetrahedron
ປະລິມານຂອງ tetrahedron / ເຄື່ອງຄິດເລກຂອງພໍ່ແມ່