ຈຸດທີ່ສົມດຸນ (ສອງສາຍ) ເຄື່ອງຄິດໄລ່

X +  Y = 
X +  Y = 
X = Y =
 
ຈຸດທີ່ສົມດຸນ (ສອງສາຍ) ເຄື່ອງຄິດໄລ່