ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຈຸດສຸມຂອງ Parabola Vertex

Y =   X2 +  X + 
         
Parabola Focus :    
Parabola Vertex :    
Parabola Directrix :    
Parabola X Intercepts :    
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຈຸດສຸມຂອງ Parabola Vertex