ເຄື່ອງຄິດໄລ່ສົມຜົນ Parabola

  X   Y
Vertex :  
Focus :  
     
Standard Equation:    
Equation in Vertex Form:    
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ສົມຜົນ Parabola