ໄລຍະຫ່າງຈາກຈຸດຫນຶ່ງໄປຫາເຄື່ອງຄິດໄລ່ຍົນ

Enter the point , ,
Plane Equation x+ y+ z+ =0
 
Shortest distance
between point and plane
ໄລຍະຫ່າງຈາກຈຸດຫນຶ່ງໄປຫາເຄື່ອງຄິດໄລ່ຍົນ