ສົມຜົນ Cartesian ຂອງເຄື່ອງຄິດໄລ່ຍົນ

Point A , ,
Point B , ,
Point C , ,
   
Equation of the plane
(given three points)
x+y+z+=0
ສົມຜົນ Cartesian ຂອງເຄື່ອງຄິດໄລ່ຍົນ