ເຄື່ອງຄິດໄລ່ສົມຜົນ bisector bisectorular

  A:
  B:
   
Perpendicular Bisector Equation:
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ສົມຜົນ bisector bisectorular