ໄລຍະສັ້ນທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດລະຫວ່າງສອງເສັ້ນ (vector)

Line1 parallel to Vector V1(p1,q1,r1) through Point A(a1,b1,c1)
Point A (,,)
Vector V1 (,,)
Line2 parallel to Vector V2(p2,q2,r2) through Point B(a2,b2,c2)  
Point B (,,)
Vector V2 (,,)
Shortest distance between two lines
ໄລຍະສັ້ນທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດລະຫວ່າງສອງເສັ້ນ (vector)