ເຄື່ອງຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ຂອງຈີນ

Taxable Income : yuan
 
Net Tax Payable: yuan
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ຂອງຈີນ