ເຄື່ອງຄິດໄລ່ອາກອນຊັບສິນ Millage

Out put of Property Millage Tax Calculation
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ອາກອນຊັບສິນ Millage