ເຄື່ອງຄິດໄລ່ມູນຄ່າໃນອະນາຄົດ (FV)
Result:
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ມູນຄ່າໃນອະນາຄົດ (FV)