ອັດຕາການສູນເສຍກໍາໄລທີ່ໄດ້ຮັບການສູນເສຍ (ROR)
Result:
ອັດຕາການສູນເສຍກໍາໄລທີ່ໄດ້ຮັບການສູນເສຍ (ROR)