ເຄື່ອງຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນປະຈຸບັນOut put of Current Ratio Calculation
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນປະຈຸບັນ