ກໍາໄລຫຼືເຄື່ອງຄິດໄລ່ການສູນເສຍ


Result:
ກໍາໄລຫຼືເຄື່ອງຄິດໄລ່ການສູນເສຍ