ເຄື່ອງຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນການຄຸ້ມຄອງResult:
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນການຄຸ້ມຄອງ