ເຄື່ອງຄິດໄລ່ບັງຄັບ Fordraulic

Pressure on Rod Side

piston diameter (in)
rod diameter (in)
cyl. pressure (psi)
 
 

piston diameter (mm)
rod diameter (mm)
cyl. pressure (bar)
 
 

Pressure opposite Rod Side

piston diameter (in)
cyl. pressure (psi)
 
 

piston diameter (mm)
cyl. pressure (bar)
 
 
 
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ບັງຄັບ Fordraulic