ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

J (Joule)
kJ (kilo Joule)
kWh
Nm3 natural gas
ft3 natural gas
tonn coal equivalent (tce)
tonn oil equivalent (toe)
barrel oil equivalent (boe)
kcal
Btu
ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ