ທໍ່ກົມເຄື່ອງຄິດໄລ່ການປ້ອງກັນ

Length (Inches) :
Diameter (Inches) :
Wall Thickness (Inches) :
Force (Pounds) :
Material :
Deflection : Inches
Bending Stress : PSI
ທໍ່ກົມເຄື່ອງຄິດໄລ່ການປ້ອງກັນ