ເຄື່ອງຄິດໄລ່ປະຕິກິລິຍາຄວາມສາມາດ

I want to calculate
Frequency Hz
Capacitance F
Capacitive Reactance ohm
 
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ປະຕິກິລິຍາຄວາມສາມາດ