ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຄ່າສາຍເສົາອາກາດ

Efficiency (η):
Wave Length (λ):
Physical Aperture Area (A):
Antenna Gain:
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຄ່າສາຍເສົາອາກາດ