ເຄື່ອງຄິດໄລ່ coil ຊັ້ນດຽວ

Sylindrical air coil
Required Inductance (L):
Coil Diameter (D):
Wire Diameter (d):
Coil Length (l):
Number of Turns (N):  
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ coil ຊັ້ນດຽວ