ເຄື່ອງຄິດໄລ່ປະຕິກິລິຍາແບບ Inducation

I want to calculate:
Frequency (f): Hz
Inductance (L): H
Inductive Reactance (XL): ohm
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ປະຕິກິລິຍາແບບ Inducation