ຄ່າບໍລິການດ້ານຄວາມສາມາດແລະເຄື່ອງຄິດໄລ່ພະລັງງານ

Output of Capacitance Charge & Energy Calculation
function calculate(){
var c=parseFloat(document.getElementById("c").value)*parseFloat(document.getElementById("copt").value);
var v=parseFloat(document.get