ຊຸດເຄື່ອງຄິດເລກແບບຫລົ້ມເຫລວດຽວ

Coil diameter(d) :    m
Coil length(l) :    m
Number of turns(n) :    turn
Frequency @ Q:    MHz
Inductance Value(L) :    uH
Inductor Q :   
   
ຊຸດເຄື່ອງຄິດເລກແບບຫລົ້ມເຫລວດຽວ