ເຄື່ອງຄິດໄລ່ Diode Zener

Minimum Input Voltage: Volts
Maximum Input Voltage: Volts
Output Voltage: Volts
Load Current: MAmperes
Resistance: Ohms      Watts
Zener: Volts       Watts
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ Diode Zener