ເຄື່ອງຄິດໄລ່ Distage Distage

 
Vin: Volts
Ra: Ohms
Rb: Ohms
Vout: Volts
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ Distage Distage