ເຄື່ອງຄິດໄລ່ແຜ່ນຂະຫນານແຜ່ນ

I want to calculate:
Permittivity: F/m
Area: m2
Separation Distance: m
Capacitance: F
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ແຜ່ນຂະຫນານແຜ່ນ