ເຄື່ອງຄິດໄລ່ residing op-amp amp ish

Input Parameters (Non-Inverting Op-amp)
Vout (V) 
Gain  
R1 (KOhms)
V1 (Input lead) (V) 
V2 (non-zero only if offset is requred) (V)
Vp (V)
Vn (V)

Outputs
R2 (KOhms)
R3 (KOhms)
R4 (KOhms)
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ residing op-amp amp ish