ອຸນຫະພູມ, ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ານທານ

Resistivity, Temperature Coeffient:  
Original Temperature:  
Original Resistivity:  
Final Resistivity:  
Final Temperature:  
       
ອຸນຫະພູມ, ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ານທານ