ການບໍລິໂພກພະລັງງານ / ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ

Typical appliance:
Power consumption:
Hours of use per day: h/day
 
Energy consumed per day: kWh/day
Energy consumed per month: kWh/month
Energy consumed per year: kWh/year
ການບໍລິໂພກພະລັງງານ / ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນ