ໄລຍະດຽວ / ສາມໄລຍະ VA ກັບເຄື່ອງຄິດລະ APPS

  Enter phase #:    
  Enter volt-amps: VA  
  Enter line to line volts: V  
       
  Result in amps: A  
ໄລຍະດຽວ / ສາມໄລຍະ VA ກັບເຄື່ອງຄິດລະ APPS