ເຄື່ອງຄິດໄລ່ກົດຫມາຍຂອງ ACM

  Impedance: Z = °  =   
  Current: I = °      
  Voltage: V = °      
  Power: S = °  =   
               

Impedance:
Z
=


Ω

°
=

Current:
I
=μA
mA
A
kA
MA°


Voltage:
V
=V
kV
MV°


Power:
S
=