ວັດເພື່ອຄິດໄລ່ເຄື່ອງຄິດໄລ່ volts

  Select current type:    
  Enter power in watts: W  
  Enter current in amps: A  
       
  Voltage result in volts: V  
ວັດເພື່ອຄິດໄລ່ເຄື່ອງຄິດໄລ່ volts