ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຫຼຸດລົງແຮງດັນໄຟຟ້າ

  Select wire type:    
  Enter wire diameter size:  
  Enter wire length:  
  Select current type:    
  Enter voltage in volts: V  
  Enter current in amps: A  
     
  Voltage drop in volts: V  
  Percentage of voltage drop: %  
  Wire resistance: Ω  
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຫຼຸດລົງແຮງດັນໄຟຟ້າ