ເຄື່ອງຄິດໄລ່ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ

I want to calculate
Potential Difference (V): f
Electrical Charge (Q): c
Energy Storage (U): j
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ