ເຄື່ອງຄິດໄລ່ Distage Distage

 

Enter input:

         
  Total voltage: VT = Volts [V]  
  Resistance of first load: R1 = Ohms [Ω]  
  Resistance of second load: R2 = Ohms [Ω]  
  Resistance of third load:

(optional)

R3 = Ohms [Ω]  
         
 

Result:

         
  Voltage drop in R1: V1 = Volts [V]  
  Voltage drop in R2: V2 = Volts [V]  
  Voltage drop in R3: V3 = Volts [V]  
             
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ Distage Distage