ເອເລັກໂຕຣນິກ-volts ໃສ່ເຄື່ອງຄິດໄລ່ volts

  Enter energy in electron-volts: eV  
  Select charge unit type:    
  Enter elementary charge : e  
         
       
  Result in volts: V  
ເອເລັກໂຕຣນິກ-volts ໃສ່ເຄື່ອງຄິດໄລ່ volts