ເຄື່ອງຄິດໄລ່ພະລັງງານ DC

  Resistance: R =  
  Current: I =  
  Voltage: V =  
  Power: P =  
         
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ພະລັງງານ DC