ວັດເພື່ອຄິດໄລ່ VA

  Enter watts: W  
  Enter power factor:    
       
  Result in volt-amps: VA  
ວັດເພື່ອຄິດໄລ່ VA