ເຄື່ອງຄິດໄລ່ສົມຜົນ Henderson

HCO3 (mEq/L):
PaCO2 (mmHg):
pH Value = (Unit)
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ສົມຜົນ Henderson