ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນ

Mass:
Volume:
Density:
 
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນ