ເຄື່ອງຄິດໄລ່ກົດຫມາຍອາຍແກັດລວມ

Initial Pressure:  
Volume:  
Initial Temperature:  
Final Pressure:  
Final Volume:  
Final Temperature:  
 
 
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ກົດຫມາຍອາຍແກັດລວມ