ນ້ໍາຫນັກທຽບເທົ່າຂອງເຄື່ອງຄິດໄລ່ໂລຫະ

Weight of Metal A:
Equivalent Weight of Metal B:
Weight of Metal B:
Equivalent Weight of Metal A =
ນ້ໍາຫນັກທຽບເທົ່າຂອງເຄື່ອງຄິດໄລ່ໂລຫະ