ການຜຸພັງ - ຫຼຸດຜ່ອນການຄິດໄລ່ເຄື່ອງຄິດໄລ່

Molecular mass:
Gained by one molecule or Number of electrons lost:
Equivalent weight of oxidising / reducing agents=
 
ການຜຸພັງ - ຫຼຸດຜ່ອນການຄິດໄລ່ເຄື່ອງຄິດໄລ່