ເຄື່ອງຄິດໄລ່ກົດຫມາຍທີ່ມີລັງສີ

Initial Activity:    
Isotope Half Life:    
Decay Time:    
Final Activity:    
     
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ກົດຫມາຍທີ່ມີລັງສີ